SK | EN | DE | IT

STANOVY A MORÁLNY KODEX

 

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien (ďalej len ako „zákon č. 83/1990 Zb.“)

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín

 I.

Základné ustanovenia

Názov: Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Skratka ANSDS
Sídlo: Moravská 7, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ďalej tiež ako „ANSDS“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podnikajúcich na Slovensku, ale aj mimo územia Slovenska, v oblasti nakladania s kovovým šrotom a druhotnými surovinami (výkup, zber, predaj a veľkoobchod) a tiež v oblasti zhodnocovania a spracovania kovových odpadov.

ANSDS je otvorenou, samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a v súlade s právnymi predpismi SR. V právnych vzťahoch vystupuje ANSDS pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

II.

Cieľ Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Poslaním a cieľom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín je najmä zastupovanie jej členov pred všetkými štátnymi orgánmi, pred samosprávnymi inštitúciami, pred vládou SR, pred príslušným ministrom životného prostredia Slovenskej republiky, pred Národnou radou Slovenskej republiky, pred príslušnými autoritami v zahraničí ako aj pred ďalšími orgánmi a osobami, a to najmä v súvislosti s akoukoľvek zmenou zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“)a súvisiacich vyhlášok.

Cieľom združenia je presadzovať práva a oprávnené záujmy jej členov pred všetkými uvedenými orgánmi, inštitúciami a pravidelne poskytovať informácie členom združenia o zmenách v legislatíve, situácií na trhoch a prognózach ďalšieho vývoja. Členovia ANSDS majú eminentný záujem členstvom v ANSDS, aby ich ANSDS zastupovala vo všetkých a súvisiacich záležitostiach opísaných v tomto článku Stanov ANSDS.

III.

Členstvo v Asociácii nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Členstvo v Asociácii nezávislých spracovateľov druhotných surovín je dobrovoľné. Členom ANSDS môže byť fyzická - podnikateľ a právnická osoba, ktorá podniká v oblasti výkupu, predaja, veľkoobchodu s odpadmi a šrotom, zhodnocovania alebo spracovania odpadov a druhotných surovín a ktorá súhlasí so Stanovami ANSDS .

Prihláška za člena ANSDS musí byť podaná písomne a zaslaná na adresu ANSDS alebo na mail niektorého z členov výboru ANSDS. Záväzná prihláška musí obsahovať:

 • názov obchodnej spoločnosti prípadne fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia
 • sídlo
 • IČO, DIČ – ak bolo pridelené
 • kontaktnú adresu, kontaktné meno a kontaktné údaje (tel., email)
 • dátum a podpis prejavujúci súhlas so Stanovami a vôľu byť členom ANSDS
 • prehlásenie žiadateľa o členstvo, že sa zaväzuje dodržiavať Stanovy a iné vnútorné predpisy
 • prehlásenie žiadateľa o neevidovaní nedoplatku voči štátuČlenstvo vzniká písomným rozhodnutím výkonného výboru ANSDS.

Členstvo zaniká len
a) smrťou alebo zánikom člena
b) písomným rozhodnutím výkonného výboru
c) písomným oznámením člena, doručeným na adresu sídla ANSDS, kde člen uvedie, že sa vzdáva členstva.

Člen je oprávnený:
a) podieľať sa na činnosti združenia v súlade so Stanovami a právnymi predpismi
b) byť volený do orgánov združenia a voliť tieto orgány
c) navrhovať orgánom združenia opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia

Člen je povinný:
a) zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia
b) dodržiavať Stanovy združenia
c) člen je povinný uhradiť jednorazový vstupný členský poplatok nasledovne: právnická osoba 300,- € a fyzická osoba 100,- €
d) prispievať na činnosť združenia mesačne sumou vo výške 20,-EUR na číslo účtu oznámené výkonným výborom.

IV.

Orgány Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Orgánmi ANSDS sú:

 • a) valné zhromaždenie
 • b) výkonný výbor
 • c) predsedníctvo
 • d) revízna komisia
 • e) poradný výbor

V.

Valné zhromaždenie členov

Valné zhromaždenie je utvorené zo všetkých členov občianskeho združenia. Za člena sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá môže byť zastúpená na zasadaní viacerými zástupcami. Valné zhromaždenie členov Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Valné zhromaždenie ANSDS volí a odvoláva členov výkonného výboru, volí a odvoláva členov predsedníctva. Valné zhromaždenie členov ANSDS rozhoduje o zániku združenia, o zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľnom rozpustení, schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky.

VI.

Výkonný výbor

Za  členov výkonného výboru boli ustanovení:
1)    Katarína Špačková
2)    Ing. Ľubomír Drobný,
3)    Ing. Juraj Hrivnák
4)    Mgr. Robert Fuchsberger
5)    Fedor Hotový
6)    Jozef Szott
7)    Ing. Elena Bodíková, PhD
8)    Ondrej Paprčiak

Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, volí spomedzi seba a odvoláva predsedu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania, rozhoduje o hospodárení s majetkom ANSDS a členskými príspevkami, volí revíznu komisiu, rozhoduje o prijatí/neprijatí člena ANSDS.

Členovia výkonného výboru 1) a 2) spolu s členom revíznej komisie 1) podľa bodu VIII týchto stanov, sú zároveň aj členmi prípravného výboru v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., ktorí sú oprávnení podať návrh na registráciu ANSDS.

VII.

Predsedníctvo

Za predsedu ANSDS bola zvolená:
1) Katarína Špačková, chvojnícka 40, 841 06 Bratislava

Za podpredsedov boli zvolení:
1) Ing. Ľubomír Drobný PhD., Ďumbierska 13585/3c, 831 01 Bratislava
2) Ing. Juraj Hrivnák, Ulica Obrancov mieru 13, 902 01 Pezinok

Predsedníctvo je štatutárnym orgánom ANSDS. V mene ANSDS konajú aspoň 2 členovia predsedníctva spoločne.

VIII.

Revízna komisia

Za  členov revíznej komisie boli ustanovení:
1) Ondrej Paprčiak, Divina – Lúky 54, 013 31
2) Fedor Hotový, Landererova 6, 811 09 Bratislava
3) Jozef Szott, Pod hrebienkom 3 Košice

Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie Stanov združenia a vnútorných predpisov.

VIIIa.

Poradný výbor


Za členov poradného výboru boli ustanovení:

Odborný poradca: ing. Elena Bodíková, PhD.
Správa finančného majetku: Terézia Chalupecká
Zástupca ANSDS pre EU: Ing. Ján Federič

Poradný výbor je poradným orgánom združenia.

 

IX.

Hospodárenie Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú najmä:

 • Členské príspevky
 • Dary
 • Dotácie a granty

Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor.

X.

Záverečné ustanovenia

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o čom rozhoduje valné zhromaždenie. Ak zaniká ANSDS rozpustením, výkonný výbor ustanoví likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

 

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín je podľa zákona č. 83/1990 Zb. právnickou osobou s právnou subjektivitou. Navonok ju zastupujú členovia výkonného výboru.

 

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR a to dňa 16.8.2013, číslo spisu VVS/1-900-90-419 95.

 

Tieto Stanovy sú platné na dobu neurčitú. Znenie Stanov bolo aktualizované na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.5.2019. Podkladom pre zmenu Stanov združenia je Zápisnica z valného zhromaždenia. Na vzťahy neupravené týmito Stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.

V Bratislave 28.5.2019

Katarína Špačková

Predseda ANSDSMORÁLNY KÓDEX

Súbor všeobecne uznávaných noriem, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov nájdete práve tu

 

Dodržiavať právne predpisy a nariadenia a plniť záväzky vyplývajúce z charakteru podnikateľskej činnosti.

Chrániť svoj majetok a majetok združenia pred poškodením alebo trestnou činnosťou.

Prevádzkovať a dodržiavať transparentný systém evidencie výkupu a nakladania s odpadom.

Vážiť na certifikovaných a úradne overených váhach, poskytovať občanom odbornú a aktívnu pomoc pri nakladaní s druhotnými surovinami.

Dodržiavať demokraciu v združení ako základné pravidlo politickej a ekonomickej slobody členov a zachovávať rovnosť v ich zastupovaní pred zákonom, štátnymi a verejnými inštitúciami.

Nepodporovať kriminalitu a nevykupovať druhy odpadov a materiálov pochádzajúcich z trestnej činnosti a aktívne spolupracovať s políciou SR a ďalšími kontrolnými orgánmi