SK | EN | DE | IT
Asociácia
Nezávislých
Spracovateľov
Druhotných
Surovín
 - bola založená v roku 2013 ako združenie subjektov podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva. Našimi členmi sú spoločnosti a podnikateľské subjekty zaoberajúce sa výkupom, zberom, prepravou, triedením, predajom a zhodnocovaním odpadov, prioritne kovovým šrotom.

Poslaním a cieľom asociácie je zastupovanie jej členov pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi inštitúciami a úzka spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR najmä v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva. Zároveň je naším cieľom poskytovanie poradenstva a dôležitých informácií svojim členom pri plnení si svojich zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva.

V súčasnej dobe má asociácia viac ako 70 členov spomedzi významných spoločností v oblasti nakladania s kovovým šrotom a ostatnými druhotnými surovinami v rámci celej Slovenskej republiky.

ANSDS je od roku 2015 členom EFR (European ferrous recovery and recycling federation) a zároveň členom EuRIC so sídlom v Bruseli.

               


Výhody členstva ANSDS

V dnešnej dobe má v oblasti podnikania najväčšiu hodnotu správna a včasná informácia. 
Našou prioritou je dôsledná informovanosť našich členov v legislatívnej oblasti a nie len ohľadom
odpadového hospodárstva.

• ANSDS zastupuje najmä záujmy výkupcov druhotných surovín, ľudovo povedané šrotárov“
• Aktívne spolupracujeme s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti legislatívy, 
  kde sa snažíme presadzovať najmä zachovávanie funkčného systému zberu a výkupu druhotných surovín
• Členovia ANSDS sú pravidelne informovaní o všetkých zmenách v legislatíve
• Všetky aktuálne informácie, týkajúce sa chodu prevádzok na zber a výkup druhotných surovín dostávajú členovia ANSDS priamo do mailu
• Členom ANSDS poskytujeme individuálne poradenstvo v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva ZDARMA
• Každoročne organizujeme školenia a semináre zamerané na vedenie evidencie odpadov a povinností s tým spojenými. Členovia ANSDS majú účasť ZDARMA
• V prípade seminárov a školení, ktoré sú spojené s podnikateľskou činnosťou (napr. školenie GDPR) pre členov ANSDS je účasť ZDARMA a na produkty, ktoré z týchto školení vyplývajú majú členovia ANSDS výrazné zľavy
• ANSDS organizuje konferencie venované problematike odpadového hospodárstva so zaujímavými hosťami. Členovia ANSDS majú účasť ZDARMA
• V záujme uľahčenia povinností spojených s vedením evidencie odpadov spolupracujeme so spoločnosťou INISOFT s.r.o. a na program ENVITA – komplexný software na vedenie evidencie odpadov – majú členovia ANSDS výrazné zľavy
 
V období vírusového ochorenia COVID-19
sme našim členom poskytovali aktuálne informácie o vývoji situácie a povinnostiach, 
ktoré sa týkali priamo prevádzok na nakladanie s odpadmi 
ako i o poskytovaní pomoci od štátu.