SK | EN | DE | IT

Konferencia OH v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Návrh vyhlášky súvisí so smernicou Komisie (EU) 2016/774, ktorou sa mení príloha II k smernici EaR 2000/53/ES

o vozidlách po dobe životnosti a so smernicou EPaR 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

 

"Dňa 3.10.2016 sa v Bratislave konala konferencia OH, ktorú organizovala ANSDS.

V prítomnosti zástupcov MŽP SR, OZV, Magistrátu hl.m.SR Bratislavy a OÚ ŽP  - ktorým srdečne

ďakujeme za účasť - sme sa snažili nájsť odpovede na otázky ohľadom povinností držiteľov odpadu, zmluvných vzťahov ako i zatrieďovania komunálnych odpadov a s tým spojenej evidencie. Viac informácií v Spravodajovi ANSDS ktorý pre vás pripravujeme.