SK | EN | DE | IT

Špeciálny seminár ANSDS 2019

 

Špeciálny seminár ANSDS 2019 bol venovaný vedeniu evidencie odpadov, prípravám ISOH, elektroodpadom a novelizovanému zneniu zákona č. 79/2015 o odpadoch.

- Problematiku a novinky vo vedení evidencie odpadov a vyplňovanie tlačív evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Sprievodný list nebezpečného odpadu ako i zmeny vo vyplňovaní tlačív prezentovala pani Ing. Elena Bodíková, PhD, ktorá je dlhé roky odborným poradcom pre ANSDS

- Elektroodpadom a elektrozariadeniam vyňatým z pôsobnosti RZP sa venoval vo svojej prezentácii riaditeľ združenia výrobcov elektrozariadení pre recykláciu pán Mgr. Peter Valent
K téme sa vyjadril i zástupca MŽP SR Mgr. Martin Izsóff, PhD

- Návrh novely zákona č. 79/2015 o odpadoch, pripravované zmeny v zákone ako i schválené zmeny v zákone 302/2019 o zálohovaní jednorazových obalov, vzťahom obec-zberová spoločnosť - to sú témy, ktorým sa na seminári venovala predsedníčka ANSDS Katarína Špačková

- ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva je projekt z dielne MŽP SR. Kto všetko bude jeho súčasťou, aké povinnosti budú plniť povinné osoby a kedy sa plánuje jeho spustenie prezentoval Ing. Ivan Kapitáň.

- ENVITA - program na komplexné vedenie skladovej a odpadovej evidencie od spoločnosti INISOFT.sk v krátkosti prezentoval Bc. Martin Bali

ANSDS je dlhé roky členom EuRIC - Európskej federácie pre recykláciu a v rámci tohto členstva sa prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňuje i konferencií na Európskej úrovni. Jednou z nich bola i konferenciaIGMNiR-VDM ktorá sa konala 26. septembra 2019 vo Varšave. Informácie z tohto stretnutia priniesol náš vyslaný zástupca pán Radoslav Kremeň.

Všetkým, ktorí sa seminára zúčastnili, ďakujeme za pozornosť a obzvlášť ďakujeme zamestnancom Okresných úradov, že prijali naše pozvanie.

Zápis zo seminára, ako i prezentácie pani Bodíkovej a Špačkovej nájdete na našich stránkach v sekcii dokumenty. Foto zo stretnutia v prílohe.