SK | EN | DE | IT

Špeciálny seminár ANSDS 2019 je venovaný vedeniu evidencie odpadov, prípravám ISOH, elektroodpadom a novelizovanému zneniu zákona č. 79/2015 o odpadoch.

Vo svojej praxi sa neustále strátavame s problematikou vedenia evidencie odpadov. Uvedomujeme si, že je to náročná téma, evidencia nie je jednoduchá a práve z toho dôvodu jej venujeme každoročne pozornosť. Správne vyplňovanie tlačív je základom k tomu, aby sa firmy, nakladajúce s odpadmi mohli úspešne zapojiť so systému ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva) po jeho spustení.

Rovnako systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov je oblasťou, ktorá potrebuje pozornosť a aj tejto téme - konkrétne elektroodpadom, sa budeme na seminári venovať.

Aby sme firmám uľahčili prácu v tejto oblasti, v spolupráci so spoločnosťou INISOFT, Vám predstavíme nový komplexný program vedenia evidencie odpadov.

Veríme, že si nájdete čas a strávite ho s nami pri získavaní dôležitých informácií pre správne vedenie evidencie odpadov vo Vašej spoločnoasti.

Účastnícky poplatok.... 30,- EUR/osoba
Členovia ANSDS a samospráva (okresné úrady ŽP) majú vstup zdarma